کشکول موفقیت
نویسنده: مجتبی مهرابی - ۱۳٩۱/۱/٢٢

عجیب است که در انتخاب هدفی والا ودر طلب سعادت همان قدر تلاش لازم است

که در پذیرفتن بد بختی و فقر.

نویسنده: مجتبی مهرابی - ۱۳٩٠/۱٢/۱٥

اقبال برخی از مردم چه خوب وچه بد از وجودشان پیداست .

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :